Informace o studijním oboru

 

BiologiE A OCHRANA zájmových organismů

 

V současné době je již akreditován kromě bakalářského stupně (výuka probíhá od roku 2006) také navazující magisterský stupeň studia tohoto studijního oboru (zahájení výuky ve školním roce 2009/2010). Ve školním roce 2010/2011 bude zahájena výuka i  v kombinované formě studia ( dálkové studium bakalářského stupně ).

 

Chov zájmových zvířat a pěstování určitých skupin sbírkových rostlin se stal ve světě i u nás masovou záležitostí a předmětem rozsáhlého obchodu, jehož roční obrat např. v západní Evropě bývá odhadován minimálně na několik desítek miliard USD. Současně i mezinárodní obchod s biologickými výrobky (kůže, salepové hlízy…) může vést k drancování přírody a ohrožení existence druhů jen proto, aby uspokojil poptávku. Podle statistických údajů je využívání divoké přírody pro mezinárodní obchod druhou nejvážnější příčinou ubývání druhů na naší planetě, hned za ničením přirozených stanovišť. 

Tento rozsah a současně skutečnost, že značný podíl těchto organismů jsou organismy ohrožené a tedy chráněné mezinárodními konvencemi (CITES apod.) si vyžádaly rozsáhlá legislativní ošetření. Pokud se jedná o obratlovce, podléhá manipulace s nimi současně veterinárním zákonům a zákonům na ochranu zvířat před týráním (u nás § 17 zákona ČNR č. 246/1992 Sb.)

Přestože se komerčními chovy a pěstováním pro účely obchodu, vlastním obchodem včetně dovozu a vývozu zabývá stále více  firem, nebyla tato činnost dosud vůbec podložena potřebnou kvalifikací. Neustále se zvyšující frekvence střetů se zákonem – veterinárním, zákonem na ochranu zvířat proti týrání a zejména mezinárodním konvencím na ochranu ohrožených organismů (CITES apod.), často přesahující hranice republiky tuto skutečnost zvlášť podtrhují.

 Potřeba zajistit možnost získání odpovídající kvalifikace v tomto směru je zvlášť aktuální v souvislosti s naším vstupem do EU. Kvalifikace takto zaměřená je v rámci nabídky VŠ v ČR jediná, perspektivně možno uvažovat i o zájmu z jiných zemí.

 

Profil absolventa

            Absolventi budou vybaveni potřebnými znalostmi ve třech okruzích vzájemně propojených v kvalifikační celek, odpovídající potřebám a cílům jejich uplatnění:            

1. Biologie pěstovaných sbírkových rostlin a živočichů a jejich geografické rozšíření (nezbytnost znát původ dovážených a pěstovaných rostlin a chovaných živočichů). Důležitou součástí biologického bloku je výuka ekologických disciplín.

2. Zásady a způsoby pěstování zájmových rostlin: orchidejí, tillandsií, kaktusů, akvarijních a terarijních rostlin, masožravých rostlin atd. Chov zájmových živočichů: akvaristika a teraristika v nejširším slova smyslu včetně chovu zvířat v paludáriích a zahradních nádržích, chov hmyzu v insektáriích, chov exotických ptáků a drobných terarijních savců. Součástí tohoto okruhu jsou základy péče o zdraví pěstovaných rostlin (rostlinolékařství) a zásady veterinární péče o chované živočichy (zoohygiena).

3. Legislativa: znalost potřebných zákonů a předpisů upravujících provozování pěstíren a chovů v komerční i zájmové sféře. Zahrnuje znalosti mezinárodních zákonných ustanovení, týkajících se chráněných rostlin a živočichů, zásady pro manipulaci s chráněnými organismy, aplikace v praxi komerčních i zájmových pěstíren a chovů.  Legislativa týkající se zákona o ochraně zvířat proti týrání (u nás § 17 zákona ČNR č. 246/1992 Sb.). Problematika obchodu se zájmovými organismy. Obchodní politika, dovoz, vývoz rostlin a živočichů a výrobků z nich, podléhajícím CITES. Determinace materiálů a výrobků z rostlin a živočichů. Kontrola a řízení obchodu. Etické aspekty zacházení s živými organismy.

V rámci výuky bude kladen důraz na jazykové znalosti (především angličtina).

Studijní obor je tříletý a lze ho studovat v prezenční i kombinované formě studia.

Přijímací zkoušky:

Studijní obor je bez přijímacích zkoušek – bude posuzováno jen na základě výsledků studia na střední škole

Státní závěrečná zkouška:

Student musí obhájit bakalářskou práci (zadání ve druhém roce studia) a složit státní závěrečnou zkoušku z předmětů:

 

Uplatnění absolventů

            Absolventi naleznou uplatnění především jako provozovatelé a pracovníci firem zabývajících se komerčními chovy zvířat a pěstováním sbírkových rostlin, v obchodních firmách zabývajících se obchodem s rostlinami a živočichy, v zoologických a botanických zahradách, dále jako specialisté ve státních institucích (Česká inspekce životního prostředí, referáty ŽP krajských úřadů a magistrátů, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, útvary policie sledující nelegální obchod s organismy, celní správě apod.).

Lze však očekávat, že vzhledem k rozšíření pěstování a chovů bude zájem o studium i z řad podnikatelů i běžných zájemců, zejména s o ohledem na značnou odbornou i stále stoupající finanční náročnost této činnosti.

Příklady témat diplomových prací

Problematika kultivace terestrických orchidejí indomalajské oblasti

Explantátové množení orchideje Macodes petola

Vliv abiotických faktorů skleníkového prostředí na pěstování semenáčků Rebutia sp.

Analýza ekonomiky produkce orchidejí explantátovými kulturami

Sezónní aspekt poptávky po akvarijních rybách: vztah k ekonomice obchodní firmy

Biologie reprodukce Poecilia nigrofasciata (Pisces, Poeciliidae)

Záchranné chovy ohrožených druhů suchozemských želv

Odchov problematických druhů řádu Měkkozobí (Columbiformes)

Vyhodnocení ekonomiky produkce krmných druhů hmyzu

Vliv inkubační teploty na ovlivnění pohlaví u mláďat vybraných druhů gekonů

Etologie reprodukce u amadiny Gouldové (Chloebia gouldiae)

Welfare pro velké cervidy – zohlednění potřeb cervidů a možnosti jejich naplnění v expozicích zoo

Etologické zpracování záznamu porodu a odchovu ledního medvěda za první půl rok života, vyhodnocení a zpracování cirkadiánního rytmu

Etologické zpracování záznamu hnízdění sov pálených, včetně vyhodnocení potravního spektra

Welfare, alimentární požadavky velkých papoušků Austrálie

Praxe:

Státní správa (referáty ŽP na krajských úřadech, Agentury ochrany přírody, Správy Chráněných oblastí a Národních parků)

Soukromý sektor (firmy zabývající se pěstováním zájmových rostlin, chovem živočichů, obchodem s těmito organismy)

Zoologické a botanické zahrady

Záchranné stanice pro ohrožené živočichy včetně stanic pro živočichy zabavené z nelegálních chovů a na hranicích.

 

Na výuce se podílejí odborníci z řady fakult následujících vysokých škol:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích:

            - Zemědělská fakulta

            - Přírodovědecká fakulta

            - Pedagogická fakulta

            - Teologická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze:

      -  Institut tropů a subtropů

Univerzita Karlova v Praze:

-         Právnická fakulta

Specialisté z AV ČR a praxe.