Název předmětu

Botanika A


Rozsah:

přednášky (týdenní rozsah v hodinách):

2


cvičení (týdenní rozsah v hodinách):

2

Literatura

Scagel, R. F a kol.: Plants – an evolutionary survey. Belmont, Wadworth Publishing Company 1984, 754 s.                 
Wilson, D. a kol.: Field systematic botany. Texas,  A&M univ. 2000, 328 str.   
Pecharová, E., Hejný, S.: Botanika I. Č. Budějovice, Dona 1993, 173 s.
http:/www.tamu.edu/FLORA/fsb/fsbhomeAnotace:

Cílem předmětu je sjednocení znalostí studentů z oboru botaniky a  seznámení s moderními přístupy  k fylogenezi rostlin na úrovni buněčné a orgánové i systematických skupin.

Fylogeneze, stavba a složení rostlinné  buňky. Základní rostlinná pletiva, orgány, anatomie a morfologie rostlin. Základy ekologie květu. Charakteristiky  hlavních systematických skupin (sinice, řasy, mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné, jednoděložné a dvouděložné), vývoj rostlinstva. Významné systematické skupiny semenných rostlin s výrazným zastoupením kulturních a plevelných rostlin mírného pásma (z botanického hlediska je prezentováno cca 30 systematických skupin rostlin).