Název předmětu

Botanika B


Rozsah:

přednášky (týdenní rozsah v hodinách):

2

 

cvičení (týdenní rozsah v hodinách):

2

Literatura

Cronquist A.: The phylogeny and classification of flowering plants, Columbia Univ. Press., 1988
Smejkal M.: Systém a evoluce vyšších rostlin. In: Fylogeneze, systém a biologie organismů p. 205-351, 1992
Gurevitch J. et al.: The Ecology of Plants, Sinauer Associates, 2002.
http://www.sinicearasy.cz


Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními skupinami rostlin (včetně nižších rostlin), jejich znaky a fylogenetickými vztahy, podat základní informace z cytologie, anatomie, morfologie a taxonomie rostlin

Rostliny a prostředí - základy obecné ekologie rostlin, životní formy rostlin, vazba na životní prostředí, přehled rostlinného systému, přehled vegetačních typů České republiky a určující druhy rostlin, rostliny jako indikátory hlavních vlastností substrátu (kalcifyty, silikofyty), rostliny jako indikátory reakce půdy + slaných a dusíkatých půd, indikace vodních a vláhových poměrů. Speciální fytoindikace druhů půd, holocenních sedimentů, rašelin a svážných terénů, struktura rostlinných společenstev, druhová diverzita, vegetace agrocenóz, základy fytocenologie, geobotanické mapování a jeho aplikace. Původ kulturních rostlin, význam udržení genofondu kulturních rostlin, ochrana přirozeného genofondu rostlin.

.